Orthoteekreglement

Artikel 1
Het CLB GO! Westhoek houdt een orthoteek in stand waarvan hoofdzakelijk personeelsleden van het CLB gebruik kunnen maken.  Ook leraren, leerlingenbegeleiders in de school en schooldirecties behorende tot de scholengroep 28 kunnen hiervan gebruik maken.  De orthoteek is eigendom van het CLB.

Artikel 2
De orthoteek wordt beheerd door de orthoteekverantwoorlijke. Hij voert de uitleenadministratie en draagt zorg voor het regelmatig publiceren van de aanwezige materialen (boeken, pakketten, video’s, cd-rom, ….)

Artikel 3
Voor het ontlenen uit de orthoteek kan je via de website artikels ontlenen wanneer je in het volgend scherm aanmeld.  Wanneer je nog niet geregistreerd bent kan je je laten registreren. Wanneer je een email terug krijgt van de orthoteekverantwoordelijke kan je je aanmelden en zo via de website iets ontlenen. De ontleende werken worden dan bezorgd via de aan de school verbonden CLB-medewerker.

Artikel 4
De ontlener kan maximum 3 boeken tegelijk ontlenen voor een termijn van 60 dagen. Verlenging van de uitleentermijn kan mits toestemming van de orthoteekverantwoordelijk en wordt tijdig aangevraagd.

Artikel 5
Het ontlenen uit de orthoteek is GRATIS.

Artikel 6
Bij het ontlenen en bij de terugbezorging wordt het ontleende gecontroleerd op beschadiging of gebreken. Het is niet toegestaan aantekeningen te maken in de geleende boekwerken.

Artikel 7
Bij verlies of beschadiging zal vervanging of herstel geschieden op kosten van de verantwoordelijke lener.

Artikel 8
Het CLB kan een gebruiker uitsluiten van het leenrecht, onder opgave van redenen.

Artikel 9
In gevallen waar dit reglement niet voorziet, oordeelt de directeur van het CLB. Dit oordeel is bindend.

Naar de orthotheek Naar de ORTHOTEEK