SCHOOLONDERSTEUNING DOOR HET CLB

 


Het CLB is werkzaam op vier begeleidingsdomeinen:

• leren en studeren
• onderwijsloopbaan
• psychisch en sociaal functioneren
• preventieve gezondheidszorg

Op die vier begeleidingsdomeinen heeft het CLB enerzijds een leerlinggebonden aanbod en anderzijds een aanbod van schoolondersteuning.
Het leerlinggebonden aanbod is het meest gekend, het gaat om de vraaggestuurde werking naar leerlingen toe (op vraag van de leerling, de ouders of de school) en het verplichte aanbod naar leerlingen toe (bij spijbelen en bij sommige medische onderzoeken en inentingen).
Daarnaast heeft het CLB echter ook een schoolondersteunend aanbod op deze vier domeinen. Dit heeft als doel de interne leerlingenbegeleiding van de school te versterken, bijvoorbeeld door de deskundigheid van leerkrachten op het vlak van signaaldetectie te verhogen.

De minimale schoolondersteuning die het CLB aanbiedt, bestaat uit:

• informatieverstrekking: in het kader van het verstrekken van informatie over het onderwijsaanbod en
de aansluiting op de arbeidsmarkt, zet het CLB, samen met de school, allerlei acties rond het maken van een studie- en beroepskeuze op touw, waarin zij actief participeert. Het centrum betracht volledigheid in het verstrekken van informatie, doet dit op neutrale wijze en voor alle leerlingen van:
• het laatste jaar van het basisonderwijs
• het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs
• het tweede jaar van de derde graad secundair onderwijs
• de functie van het CLB als draaischijf tussen de school als organisatie en de netwerkpartners van het CLB
• participatie in overleg georganiseerd door de school met betrekking tot leerlingbegeleiding. Dit betekent op zijn minst participatie in het overleg over afwezigheid op school. In dit kader participeert het CLB bijvoorbeeld ook aan klassenraden.
• participatie in schoolprojecten die in het teken staan van het beleid rond prioritaire doelgroepen. Dit zijn groepen van leerlingen die als gevolg van hun sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn.

Ook op het vlak van de preventieve gezondheidszorg kan het CLB schoolondersteunend werken, bijvoorbeeld wanneer er preventiecampagnes opgezet worden door de school of wanneer er maatregelen genomen moeten worden bij bepaalde besmettelijke ziektes.