Klachtenprocedure

Indien je een klacht heeft over het onthaal, de informatieverstrekking, de uitvoering of de opvolging van een begeleidingstussenkomst door het CLB GO! Westhoek stuur je een aangetekend schrijven naar
Lien Vanmaele
Directeur CLB GO! Westhoek
Smissestraat 10
8630 Veurne.

Anonieme klachten komen niet in aanmerking.
De directeur beslist of er redenen zijn om de klacht verder te onderzoeken en neemt contact op met je binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de melding.
De directeur beslist of het aangewezen is een gezamenlijk overleg tussen alle betrokkenen te organiseren en staat in voor de organisatie van dit overleg.
Wanneer er geen oplossing gevonden kan worden, kan de directeur van CLB de algemeen directeur van de scholengroep, de inrichtende macht en/of de pedagogisch adviseur aanspreken om te bemiddelen.