Draaischijffunctie: de coördinatie door het centrum van de leerlingenbegeleiding tussen het centrum de school en de schoolexterne diensten die een relevant aanbod bezitten inzake leerlingenbegeleiding of hulpverlening met het oog op proactieve en preventieve acties, of doorverwijzingen en met het oog op de optimalisering van de leerlingenbegeleiding

Daarin verwijst het CLB de leerlingen door naar externe diensten na een multidisciplinair overleg en overleg met ouders en/of leerlingen met inachtneming van het beroepsgeheim. Indien een leerling wordt doorverwezen, volgt het CLB de leerling op en informeert en geeft feedback aan de school – mits toestemming van de leerling en/of ouders.

Het CLB en de school spreken af dat wanneer de school rechtstreeks gecontacteerd wordt door externe diensten voor een leerling, ze dit meldt aan het CLB en een CLB-medewerker uitnodigt voor het overleg. Ook de school kan voorstellen doen m.b.t. diensten waarmee kan worden samengewerkt. Diensten binnen de Integrale Jeugdhulp kunnen echter niet rechtstreeks door de school worden gecontacteerd.

Het CLB participeert ook aan verschillende werkgroepen bijvoorbeeld rond welzijn en kindermishandeling. Tevens informeert het CLB de school op vraag over de ontwikkelingen binnen Integrale Jeugdhulp.

 

Concreet houdt dit in:

Het CLB

De school

erkent de centrale rol van het CLB als draaischijf in de hulpverlening en sensibiliseert de ouders tot voorafgaandelijk overleg met het CLB.