Elke minderjarige die hulp krijgt in het CLB, heeft bepaalde rechten.

Het decreet betreffende Rechtspositie van de Minderjarige in de integrale jeughulp (afgekort DRM) dat sinds juli 2006 van toepassing is heeft heel wat gevolgen voor het CLB-werk.

Uitgangspunt van DRM: de minderjarige = bekwaam. Een minderjarige is bekwaam als je kan inschatten wat voor jou goed is en wat niet. Als je ouder dan 12 jaar bent, vermoedt men dat de minderjarige bekwaam is.

Elke minderjarige heeft recht op informatie, inspraak, jeugdhulp, ... Minderjarige worden serieus genomen in de hulpverlening.

Elke minderjarige heeft recht op :

1. Hulp : een minderjarig kind dat hulpnodig heeft moet deze ook krijgen. Wanneer een kind niet in staat is om hulp te vragen, kunnen zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke dit doen.

2. Bijstand : in zijn contacten met de hulpverleners heeft de minderjarige het recht om steeds iemand te laten meenemen die hij/zij vertrouwt. Deze persoon kan bvb. een leraar zijn op school, een dokter, een advokaat of een hulpverlener die niet betrokken is in het dossier.

3. Duidelijke informatie : een hulpverlener moet klaar en duidelijk vertellen wat belangrijk is voor het kind en voor de hulp die hij krijgt.

4. Instemming met de hulp : wanneer een kind bekwaam is (normaal 12 jaar en ouder) kan het zelf beslissen of het hulp wil of niet. De geboden hulp in het geval van spijbelen kan echter niet geweigerd worden.

5. Respect voor het gezinsleven : een bekwame minderjarige heeft altijd het recht om bij zijn ouders te blijven wonen, tenzij dit niet in zijn belang is.

6. Inspraak en participatie : de minderjarige die hulp krijgt mag zijn mening geven over de geboden hulp. Het mag hierover meepraten en mee beslissen.

7. Privacy : elke minderjarige heeft recht op respect vanwege de hulpverlener over zijn/haar overtuiging (vb. godsdienst, politieke of seksuele voorkeur).

8. Een mensxwaardige behandeling : in de hulpverlening door het CLB heeft elke minderjarige het recht om op een goede, humane manier behandeld te worden.

9. Zakgeld : een minderjarige die niet meer thuis woont maar in een leefgroep of in een pleeggezin heeft recht op zakgeld.

10. Een dossier : elke minderjarige die hulp krijgt, heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier.

11. Een klacht in te dienen : zie klachtenprocedure.

 

Deze rechten gelden voor elke minderjarige. Er mag geen discriminatie zijn omwille van leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, taal, geloof, handicap, inkomen, gezondheid, verblijfsstatuut of wat dan ook. Als deze rechten zijn even belangrijk, vormen één geheel en gelden altijd.

Bij de start van een begeleiding, zal een CLB-medewerker de leerling inlichten over zijn rechten binnen en zal er duidelijk gemaakt worden dat er een dossier wordt bijgehouden waarbij ook bepaalde rechten gelden.

Elke minderjarige die hulp krijgt in het CLB heeft dus bepaalde rechten. Dit betekent echter niet dat de ouders hun rechten of plichten verliezen.

Rechten als ouder elke minderjarige die hulp krijgt in het CLB heeft bepaalde rechten. Dit betekent echter niet dat de ouders hun rechten of plichten verliezen. In het burgerlijk wetboek staat immers dat de ouders en kinderen op elke leeftijd respect moeten hebben voor elkaar. Het bepaalt ook dat ouders :

- het recht en de plicht hebben hun kinderen op te voeden en te verzorgen

- het recht hebben om zich te informeren over de opvoeding van hun kind

- beslissen over de opvoeding van hun kinderen en de taal waarin dat gebeurt

- het recht hebben hun kinderen bij zich te houden4

- de goederen van hun kinderen beheren

- hun kinderen wettelijk te vertegenwoordigen, vb. voor de rechtbank, en er voor zorgen dat hun rechten gerespeceerd worden, zeker als ze daar zelf niet toe in staat zijn.

Ouders hebben als partner in de hulpverlening ook recht op privacy, op vrije meningsuiting en om een klacht in te dien.

Ouderfs hebben ook recht op duidelijke informatie over :

- de hulp die hun kind krijgt

- de verschillende mogelijkheden die er zijn

- wat er van hen verwacht wordt.