Home CLB Praktische Info Medewerkers Onze scholen Orthotheek
Aanbod Werkingsprincipes Wetgeving Links Uw mening telt

 

 

De begeleiding van de leerlingen door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding situeert zich binnen 4 begeleidingsdomeinen :

L & S : Leren en studeren

Het CLB biedt hulp bij de optimalisering van het leerproces door :

- de realisatie van gunstige leercondities in school, gezin, bij de leerling zelf.

- de handelingsgerichte diagnostiek bij leerproblematiek, medewerking bij het opstellen van een handelingsplan en diagnostische hulpverlening.

- zo nodig de begeleide verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening en de nazorg en coördinatie van deze doorverwijzing.

OLB : Onderwijsloopbaan

Het CLB stimuleert en ondersteunt, naast ouders en school, de leerling bij het uitstippelen van een eigen levensweg.

De loopbaanbegeleiding is het geheel van procesmatige en geïntegreerde activiteiten die de keuzevaardigheid van de leerling met betrekking tot zijn loopbaan verruimen.

De nodige informatie verwerft hij in processen die we als verheldering van het zelfbeeld, horizonverruiming en kiezen en plannen omschrijven.

PGZ : Preventieve gezondheidszorg

Het CLB stelt zich als doel de algemene gezondheid van zijn klanten te bevorderen. Het CLB wil daartoe :

een zelfverantwoordelijk en gezond gedrag van leerlingen bevorderen,

bijdragezn aan een omgeving die de gezondheid en gezond gedrag ondersteunen.

P&SF : Psychisch en sociaal functioneren

Het CLB stelt zich als doel de leerlingen bij te staan bij het verwerven van een adequaat socio-emotioneel gedrag door :

- het helpen voorkomen van risiciogedrag, sociale uitsluiting of emotionele problemen die hun ontwikkeling en welbevinding hinderen.

- de ondersteuning en realisatie van een eerste opvang bij dergelijke problematiek.

- de individuele diagnostiek en medewerking aan het opstellen van een handelingsactieplan.

- het zo nodig instaan voor coördinatie en nazorg bij een begeleide verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening.

 

schoolondersteuning: voor info klik hier

Luik omtrent draaischijffunctie