Beroepsgeheim betekent dat de CLB-medewerker een geheimhoudsplicht heeft over alles wat hij binnen de vertrouwensrelatie tijdens de beroepsuitoefening verneemt. Een pesoon die beroepsgeheim heeft, mag dingen die hij hoort of die hij te weten komt door zijn beroeps niet zomaar verder vertellen.

Het beroepsgeheim van de hulpverlener geldt ook ten aanzien van de ouders van de minderjarige cliënt. Oudershebben niet zomaar recht op informatie van de hulpverlener, enkel gebaseerd op hun ouder-zijn.

Er bestaan een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de cliënt in groot gevaar verkeert moet de CLB-medeweker in sommige gevallen zijn geheimhoudingsplicht doorbreken.

Binnen een CLB-team is er sprake van een gezamenlijk beroepsgeheim. Dit betekent dat het beroepsgeheim rust op een team van hulpverleners in plaats van op elk teamlid afzonderlijk. Alle voor de hulpverlening relevante informatie aangaande de cliënt kan vrij circuleren binnen het team.

Gedeeld beroepsgeheim : het CLB kan in het kader van het huolpverleningsproces relevante informatie doorgeven aan andere jeugdhulpvoorzieningen binnen de integrale jeugdhuolp die eveneens gebonden zijn aan een beroepsgeheim. Er wordt vooraf met de leerling/cliënt besproken en toestemming gevraagd welke informatie aan wie wordt doorgegeven.

Tussen school en CLB kan er geen sprake zijn van de uitwisseling van informatie onder de noemer gedeeld beroepsgeheim vermits schoolpersoneel (vb. directie, leekracht, zoco, leerlingbegeleiders ...) geen beroepsgeheim heeft maar ambtsgeheim. In het belang van de minderjarige word relevante informatie uitgewisseldmet de school. Het CLB spreekt af met de leerling of ouder welke informatie uitgewisseld wordt.